Fort Laramie Treaty of 1868

Fort Laramie Treaty 1868

Artiklar i ett avtal som är upprättat och slutfört av och mellan generallöjtnant William T. Sherman, general William S. Harney, general Alfred H. Terry, general O. O. Augur, J. B. Henderson, Nathaniel G. Taylor, John G. Sandborn och Samuel F. Tappan, som vederbörligen är utnämnda till kommissionärer av Förenta staterna, och olika band från siouxstammen, av deras hövdingar och ledare, vars namnteckningar är bifogade, att de på vederbörligt sätt enligt lagen godkänner att följa avtalets regler.

Artikel 1
Från och med denna dag skall alla krig mellan detta avtals parter för evigt upphöra. Förenta staternas regering önskar denna fred, och lovar med sitt hedersord att hålla densamma. Indianerna önskar fred, och de lovar nu med sitt hedersord att hålla den.

Om onda män bland de vita, eller andra personer som lyder under Förenta staternas bemyndigande, skulle begå någon orätt mot en indian eller hans egendom, kommer Förenta staterna, efter att bevis har lagts fram till reservatagenten, som i sin tur har informerat chefen för indianbyrån i Washington City, omedelbart att skrida till verket så att lagbrytaren grips och straffas i enlighet med Förenta staternas lagar, samt även se till att den drabbade personen blir kompenserad för sina förluster.

Om onda män bland indianerna skulle begå någon orätt eller plundring mot någon person, säg vit, svart eller indian, som lyder under Förenta staternas bemyndigande, och tillika i fred med, skall de indianer som berörs av detta avtal högtidligen lova att de, efter att erforderlig bevisning framförts till agenten och på hans uppmaning, omedelbart utlämna lagbrytaren till Förenta staterna, för att prövas och straffas enligt dess lagar, och om detta inte sker, skall den drabbade personen bli kompenserad för sina förluster från det årliga underhållet, eller andra pengar som kommer att betalas ut till berörda parter i detta avtal eller andra avtal som ingås med Förenta staterna. Och presidenten kommer, efter samråd med chefen för Indianbyrån, fastställa sådana regler och föreskrifter som han finner nödvändiga, att fastställa ersättningsnivån i detta avtal. Men ingen skall erhålla någon ersättning om han bryter mot avtalets regler, eller Förenta staternas lagar.

Artikel 2
Förenta staterna godkänner vidare att följande landområde, nämligen, med början vid Missouriflodens östra strandbank där den 46:e nordliga breddgraden korsar densamma, därefter nedför i en linje längs den östra strandbanken till en punkt där Nebraskas norra gräns når floden, sedan västerut över nämnda flod och längs med Nebraskas norra gräns till den 104:e längdgraden väster om Greenwich, därefter norrut längs nämnda längdgrad till en punkt där den 46:e nordliga breddgraden korsar densamma, därefter österut längs nämnda breddgrad tillbaka till utgångspunkten, i enlighet med detta, skall all existerande reservatland öster om nämnda flod, vara avsatt för fullständigt och ostörd besittning för de i avtalet berörda indianer, samt för andra vänligt sinnade stammar eller enskilda indianer som skulle vilja, med Förenta staternas samtycke; slå sig ner i reservatet; och Förenta staterna medger nu högtidligt att inga personer, förutom de i avtalet berörda och godkända att göra det, samt tjänstemän, agenter, och regeringsanställda som kan komma att få befogenheter att beträda ett indianreservat för att uträtta sina plikter enligt lagen, skall någonsin få tillåtelse att passera igenom eller slå sig ner eller leva i det område som beskrivs i detta avtal; eller i sådana områden som är anslutna till detta reservat för indiansk bruk, hädanefter kommer de härmed att avstå från alla anspråk och rättighet till någon del av Förenta staterna eller territorier, förutom ovannämd land och gränser, med undantag för villkoren här nedan.

Siouxreservatet 1868

Artikel 3
Om det skulle visa sig att kartläggning eller andra tillförlitliga undersökningar av ovan nämnda landområde innehåller mindre än etthundrasextio acre av odlingsbar mark för varje person som, vid tiden, har tillåtelse att leva på den och som omfattas av detta avtal, och om ett betydande antal av sådana personer kommer att påbörja odling av marken som lantbrukare, kommer Förenta staterna att gå med på att avsätta mer jordbruksland till reservatet eller i anslutning av det, för indianernas räkning, som krävs för att nå den nödvändiga summan.

Artikel 4
Förenta staterna förbinder sig att på egen bekostnad på en lämplig plats vid Missourifloden uppföra, centralt belägen i nämnda reservat, där ved och vatten är lättåtkomligt, följande byggnader, nämligen, ett lagermagasin, ett förrådsrum där reservatagenten kan lagra varor som tillhör indianerna, för en kostnad som inte överstiger tjugofemhundra dollar; en agenturbyggnad med bostad för agenten, till en kostnad som inte överstiger tretusen dollar; en bostad för en läkare, till en kostnad som inte överstiger tretusen dollar; och fem andra byggnader, för en snickare, en lantbrukare, en smed, en mjölnare och en maskinskötare, vardera till en kostnad som inte överstiger tvåtusen dollar, samt även en skolbyggnad eller missionsbyggnad, så snart agenten kan samla tillräckligt många barn som kan gå i skolan, till en kostnad som inte överstiger femtusen dollar.

Förenta staterna förbinder sig vidare att på nämnda reservat, i närheten av de andra byggnaderna som nämns i avtalet, uppföra en fin ångsåg, med tillhörande sädeskvarn och en takspånsmaskin, till en kostnad som inte överstiger åttatusen dollar.

Artikel 5
Förenta staterna godkänner att agenten för berörda indianer skall göra reservatbyggnaden till sitt hem i framtiden; han skall leva bland dem, och hålla ett kansli öppen alla dagar i syfte att omgående med stort flit kunna ta emot klagomål som indianerna lägger fram för att undersöka dem i enlighet med detta avtals bestämmelser, såväl tjänstvilligt utföra andra sysslor som är honom ålagda enligt lagen. Vid händelser av oegentligheten som är utförda mot människor eller ägodelar skall han dokumentera detta i skriven form och tillsammans med alla fakta lägga fram det till chefen för Indianbyrån, vars beslut, som kommer att granskas av inrikesministern, skall vara bindande för alla inblandade parter.

Artikel 6
Om någon person tillhörande nämnda indianstammar, eller som lagligen lever med den, och som är familjens överhuvud, önskar uppta jordbruk, har han full frihet att välja, i närvaro av och med hjälp av agenten som då är i tjänst, ett stycke land inom nämnda reservats gränser, som inte överstiger trehundratjugo acres, sådant utvalt land skall godkännas och registreras i ”Land-boken”, och upphöra att betraktas som land under gemensamt ägande, utan skall istället ägas och bebos odelat av den person som valt den, och hans familj, så länge han eller de fortsätter att bruka landet.

Alla personer över arton års ålder, som inte är familjeöverhuvuden, har rätt att på liknande sätt välja ett stycke odlingsbart land och få det registrerat på honom eller henne, som inte överstiger åttio acres, och därmed vara berättigad till ensam äganderätt till ovan beskrivna stycke land.

För varje sådant stycke land skall ett ägarbevis, som innehåller en beskrivning av landet ifråga och namnet på personen som har valt det, tillsammans med ett intyg som är utfärdat av agenten som bekräftar ovan nämnda, och som skall lämnas till den grupp människor som är berättigad till den, efter agenten har skrivit in alla uppgifter i en bok, under benämningen ”Sioux Land-Book”, som skall finnas tillgänglig på hans kontor för inspektion.

Presidenten kan när som helst beordra en kartläggning av reservatet, och, när så sker, skall kongressen ordna med att beskydda och fastställa var och en av landägarnas rätt till nyttjande av deras land. Förenta staterna kan utfärda sådana lagar som gäller överföring av land och ägodelar mellan indianer genom försäljning eller arv, som anses vara passande. Vidare är det förbehållet vilken man som helst, som är över arton år, och som tillhör ett band eller en stam eller som framöver kommer att omfattas av detta avtal, som nu är eller i framtiden kommer att bosätta sig i något av reservaten eller territorium som inte omfattas i det landområde som är beskrivet i detta avtal som ett permanent hem för indianerna, som inte är land som innehåller mineraler eller landområden som är utvald av Förenta staterna för speciella orsaker hellre än för indiansk bosättning, och som har gjort framsteg till ett värde av tvåhundra dollar eller mera, och som kontinuerligt har skött ett hemman i tre år, är berättigad till etthundrasextio acres av land från Förenta staterna inklusive ovannämnda framsteg, vilket är detsamma som uppdelad allmänt landområden. Vilken indian eller indianer som helst kan genom en skriftlig anmälan, som är styrkt av två oberoende av varandra vittnen, registrera ett stycke land som ingår i ett reservat, eller angränsar till ett reservat, som registreras vid det lokala landkontoret som vidarebefordrar nämnda anmälan till kommissionen för det allmänna landkontoret, som ger en indian eller indianer rätt att beträda ett sådant landstycke från det datum marken börjar nyttjas, och skall gälla så länge han fortsätter sin bosättning och gör framsteg. Och en indian eller indianer som tilldelas ensamrätt till ett stycke land under förgående bestämmelser, skall från och med den tiden erhålla amerikanskt medborgarskap, och erhålla alla privilegier och skydd som en sådan medborgare, och skall samtidigt som indian kunna behålla och dra nytta av avtalets föreskrifter.

Artikel 7
I syfte att förverkliga civiliseringen av de indianer som berörs av detta avtal, medges nödvändigheten av utbildning, åtminstone av dem som avser att upptaga jordbruk i reservatet, vilka därför förbinder sig att låta sina barn, pojkar och flickor, mellan sex till sexton års ålder, att deltaga i skolundervisning; och det är agentens uppgift att se till att denna föreskrift efterlevs, varvid Förenta staterna förbinder sig att för vart trettionde barn som är i rätt ålder och som deltar i skolundervisning, upprätta ett hus och ordna med en lärare som är kompetent att lära ut grunderna i engelsk undervisning och som skall leva bland nämnda indianer, och att han eller hon plikttroget utför sina tjänster som lärare. Villkoren i denna paragraf skall gälla i tjugo år.

Artikel 8
När ett familjeöverhuvud för ett hushåll har valt ut ett stycke land och erhållit sitt certifikat enligt direktiven ovan, och agenten är säker på att han har ett ärligt uppsåt med sin vilja att ta upp jordbruk som sitt levebröd, skall han erhålla säd och jordbruksverktyg för det första året, till ett värde som inte överstiger etthundra dollar, och för varje efterkommande år han fortsätter att odla, för en period på tre år, skall han ha rätt till säd och verktyg som nämnts tidigare, som inte överstiger tjugofem dollar.

Vidare föreskrivs det att den person som upptar jordbruk skall få hjälp av en jordbrukare som finns på reservatet, och när mer än etthundra personer har tagit upp jordbruk skall ytterligare en smed tillsättas på reservatet, som skall skaffa fram material i järn och stål.

Artikel 9
När tio år har förlöpt efter detta avtals tillkomst, har Förenta staterna privilegiet att bestämma när som helst att dra tillbaka tjänsterna av läkaren, jordbrukaren, smeden, snickaren, maskinisten, och mjölnaren, om så är fallet att en sådan tjänstgöring tas bort, skall en summa på tiotusen dollar per år anslås för utbildning till nämnda indianer, och chefen för Indianbyrån skall noggrant undersöka förutsättningarna för passande regler och förordningar så att sagda summa på bästa sätt gynnar utbildning och att nämnda indianstam gör moraliska framsteg.

Artikel 10
Istället för att betala ut pengar eller andra årliga underhåll som enligt detta avtal skall tillkomma sagda indianer, förpliktar sig Förenta staterna att årligen, den första augusti, under en tid av trettio år, vid agenturbyggnaden i nämnda reservat, dela ut följande varor och artiklar;

Till varje manlig person över fjorton års ålder, en kostym av god och hållbar yllekvalitet, omfattande en rock, en hatt, ett par byxor, en flanellskjorta och ett par strumpor. Till varje kvinnlig person över tolv års ålder, en flanellskjorta, eller material tillräckligt för att tillverka en, ett par långstrumpor, tolv meter grovt bomullstyg, och tolv meter inhemsk bomullstyg. För pojkar och flickor, under sagda åldrar, flanell och bomullstyg i sådan mängd som anses erforderliga för att tillverka motsvarande klädesplagg, tillsammans med ett par långstrumpor i ylle till var och en.

För att chefen för Indianbyrån skall kunna göra en riktig uppskattning av behovet av de artiklar som här omnämns, skall agenten tjänstvilligt varje år vidarebefordra en fullständig lista på det antal indianer som omfattas av detta avtal, för att kunna beräkna värdet på sagda penningsumma från år till år.

Förutom de klädesplagg som nämns häri, skall en summa på tio dollar årligen under en period på trettio år betalas ut till varje person som omfattas av avtalet och som lever av jakt, och tjugo dollar för de personer som lever av sitt jordbruk, för att användas av inrikesministern till inköp av sådana varor från tid till tid som anses vara nödvändiga för berörda indianer. Om det vid något tillfälle under denna trettioårsperiod skulle visa sig att summan för anskaffandet av de i avtalet nämnda klädesplaggen kan användas till något viktigare behov för nämnda indianer, kan kongressen, via lagstiftning, använda summan av pengar som nämns till andra syften, dock att det totala värdet av beloppet inte kan under några som helst omständigheter dras in eller upphöra under sagda period. Presidenten skall varje år utse en officer från armén som skall vara på plats och bevittna leveransen av indianernas varor som nämns i avtalet, han skall kontrollera och rapportera kvaliteten och kvantiteten på varorna samt hur de har levererats. Och vidare är det enligt avtalet härmed bestämt att varje indian under en period på fyra år, som har flyttat till och slagit sig ner för gott i nämnda reservat och godkänt avtalets bestämmelser, skall bli tilldelade av Förenta staterna, under en period på fyra år från den tid han har bosatt sig på nämnda reservat, ett halvt kilogram kött och ett halv kilogram mjöl om dagen, under förutsättningen att indianen inte kan försörja sig med egna medel vid ett tidigare datum, Vidare är det bestämt att Förenta staterna kommer att förse och leverera till varje familj, och personer som lever med en familj, som kommer att flytta till och börja med jordbruk i detta reservat, en frisk amerikansk ko, och ett par tama amerikanska oxar inom sextio dagar efter en sådan familj har bosatt sig i nämnda reservat.

Artikel 11
Med hänsyn till alla fördelar och förmåner som detta avtal omfattas av, samt alla löften om vänskap som Förenta staterna ger, skall härmed alla stammar som har tagit del av detta avtal gå med på att avstå från alla rättigheter att vistas permanent i landområden som ligger utanför deras reservat som är definierat i avtalet, men har fortfarande förmånen att jaga på vilket land som helst norr om Norra Plattefloden och längs Republican Fork som är en biflod till Smoky Hillfloden, så länge buffeln finns att finna där för att motivera en sådan jakt. Vidare är nämnda indianer fullständigt införstådda med följande:

1. Att de skall upphöra med allt motstånd till att järnvägar etableras på prärien.

2. Att de skall tillåta all fredlig etablering av järnvägar som inte går över deras reservat som är definierat i avtalet.

3. Att de inte skall attackera någon persons hem, eller resenärer, inte heller ofreda eller störa något vagnståg, diligenser, mulor, eller boskap som tillhör amerikanska medborgare, eller personer som är vänligt sinnade till Förenta staterna.

4. Att de aldrig kommer att tillfångata, eller föra bort vita kvinnor eller barn från bosättningar.

5. Att de aldrig kommer att skalpera eller döda vita män, inte heller åsamka dem skador.

6. Att de upphör med allt motstånd till etableringen av den järnväg som nu dras längs Plattefloden västerut mot Stilla havet, och att de i framtiden inte kommer att motsätta sig byggandet av järnvägar, vägar, poststationer, och andra nyttiga och nödvändiga byggprojekt, som Förenta staterna via lagar tillåter. Men om sådana vägar eller andra byggprojekt etableras på indianernas reservat, kommer regeringen betala ut en summa pengar, som kommer att fastställas av tre opartiska kommissionärer, varav en som kommer att vara hövding eller ledare för stammen, som täcker för eventuella skador.

7. Att de skall upphöra med allt motstånd till alla fort och vägar som nu etableras söder om Norra Plattefloden, eller som kommer att etableras, och som inte bryter med detta avtal, eller med de avtal som upprättas med indianstammar i framtiden.

Artikel 12
Inget försäljningsavtal avseende någon del av det land, som i detta avtal beskrivs som reservatland och som ägs gemensamt av berörda stammar, skall ha någon giltighet, om det inte är förhandlat med och godkänt av tre fjärdedelar av den manliga vuxna befolkningen som bebor eller besitter intresse av detta land; inte heller kan stammen avyttra land på sådant sätt, att enskild individs rätt till av honom registrerat land, enligt artikel 6 i detta avtal, fråntas honom, utan att han har godkänt det.

Artikel 13
Förenta staterna förbinder sig att årligen tillhandahålla indianerna tjänster av en läkare, en lärare, en snickare, en mjölnare, en maskinist, en jordbrukare och en smed, och att sådana medel anslås från tid till annan som inrikesministern anser nödvändiga för att avlöna sådana personer.

Artikel 14
Det skall vara överenskommet att en penningsumma om femhundra dollar årligen, i tre år från den tidpunkt då jordbruk påbörjats, skall avsättas för inköp av presenter till de tio personer, från berörda stammar, som enligt agentens bedömning, odlat fram de värdefullaste skördarna under respektive år.

Artikel 15
När agenturhuset eller andra hus etableras på sagda reservat, skall indianer som berörs av avtalet betrakta densamma som sitt fasta hem, och de lovar att inte slå sig ner någon annanstans, med de har all rätt, i enlighet med avtalets villkor och ändringar, att jaga, som härav är fastlagd i paragraf 11.

Artikel 16
Förenta staterna förbinder sig och fastställer härmed att landet norr om Norra Plattefloden och öster om Big Horn Mountains toppar skall upprätthållas och betraktas som oavträtt indianskt territorium, och går med på att ingen vit person eller personer har tillåtelse att beträda eller bosätta sig i någon del av detsamma, och inte heller utan indianernas samtycke att passera genom detsamma, vidare förbinder sig Förenta staterna inom 90 dagar efter att fred har slutits med siouxstammens alla band, att de militära fort som nu finns i territorier som är definierade i detta avtal skall överges, och att vägen som leder till dem och bosättningarna i Montanaterritoriet skall stängas.

Artikel 17
Det är härmed uttryckligen överenskommet och beslutat av och mellan respektive parter till detta avtal att utförandet av detta avtal och ratificeringen av Förenta staternas senat skall ha effekt, och tolkas på så sätt att alla tidigare avtal och överenskommelser som har ingåtts mellan respektive parter annulleras och avskaffas, så länge som sådana avtal och överenskommelser förpliktigar Förenta staterna att utrusta och betala ut pengar, kläder, eller andra varor till sådana indianer och band som har blivit deltagare till detta avtal, men inte längre.

Alla närvarande, nämnda kommissionärer, hövdingar och ledare från Brulébandet tillhörande siouxstammen, har bifogat sina namnteckningar och märken vid Fort Laramie i Dakotaterritoriet, den tjugonionde dagen i april, år ettusenåttahundra-sextioåtta.

N. G. Taylor, [hans signatur]
W. T. Sherman, [hans signatur]
Lieutenant General WM. S. Harney, [hans signatur]
Brevet Major General U.S. Army. John B. Sanborn, [hans signatur]
S. F. Tappan, [hans signatur]
C. C. Augur, [hans signatur]
Brevet Major General Alfred H. Terry, [hans signatur]
Brevet Major General U.S. Army. [hans signatur]

Skriftligt intygat av:
A. S. H. White, Secretary


Fredskommissionen hade planerat att hålla ett stort gemensamt möte med alla siouxstammar vid Fort Laramie. Men i slutet på året hade tre separata avtalsförhandlingar ägt rum. I april och maj anlände Spotted Tail, som företrädde bruléstammen, och American Horse, som företrädde en grupp från oglalastammen, till Fort Laramie och undertecknade avtalet. Men andra siouxledare vägrade inställa sig vid Fort Laramie. I juli 1868 mötte kommissionen ledare från hunkpapa-, blackfoot-, two kettle-, sans arc- och minneconjou-stammarna vid Fort Rice i dagens Nord Dakota. Dessa ledare undertecknade avtalet ombord på ångfartyget Agnes. Den som står högst upp på listan bland hunkpapaledare är The-Man-that-Goes-in-the-Middle, mera känd som Gall.

Hunkpapaledare

Bear Rib, Shoots Walking, Bloody Mouth, Running Antelope, Long Soldier och Gall var hunkpapaledare som satte sina kryss på Fort Laramifördraget 1868. Här nedan är deras och resten av namnen på bandledare inom hunkpapastammen som skrev på avtalet. Eftersom siouxerna inte hade något skriftspråk kunde de således inte skriva sina namn på avtalet. Istället höll den hövding vars tur det var att underteckna avtalet runt handleden på en tjänsteman som då gjorde ett kryss med en gåspenna mellan namnet på lakota och det engelska namnet. Därav uttrycket att hövdingarna "Touched the Pen".

Namn på lakota
Signatur
Namn på engelska
Co-dam-i-ya
hans X märke
The Man that Goes in the Middle
Ma-to-ca-wa-weksa
hans X märke
Bear Rib
Ta-to-ka-in-yan-ke
hans X märke
Running Antelope
Kan-gi-wa-ki-ta
hans X märke
Looking Crow
A-ki-ci-ta-han-ska
hans X märke
Long Soldier
Wa-ku-te-ma-ni
hans X märke
The One who Shoots Walking
Un-kca-ki-ka
hans X märke
The Magpie
Kan-gi-o-ta
hans X märke
Plenty Crow
Ha-ma-za
hans X märke
Iron Horn
Shun-ka-i-na-pin
hans X märke
Wolf Necklace
I-we-hi-yu
hans X märke
The Man who Bleeds from the Mouth
He-ha-ka-pa
hans X märke
Elk Head
I-zu-za
hans X märke
Grind Stone
Shun-ka-wi-tko
hans X märke
Fool Dog
Ma-kpi-ya-po
hans X märke
Blue Cloud
Wa-mni-pi-lu-ta
hans X märke
Red Eagle
Ma-to-can-te
hans X märke
Bear's Heart
A-ki-ci-ta-i-tan-can
hans X märke
Chief Soldier