Med undantag för striden vid Gettysburg, är Little Bighornstriden troligen den militära händelse i amerikas historia som är allra mest omskriven. Orsaken till detta enorma intresse, för en ur militär synvinkel ganska liten konflikt, härrör naturligtvis från det faktum att inga soldater ur Custers fem kompanier överlevde striden. Några dagar efter striden vandrade hundratals soldater över "Dödens fält", och många av dem har lämnat vittnesmål om hur de trodde att striden förlöpte. Men deras berättelser är bara gissningar.

Den här artikeln bygger på indiankrigarnas egna berättelser och de allra senaste rönen om striden, som är baserade på arkeologiska utgrävningar. Indianernas berättelser om striden har under alla år betraktats med stor skepsis av många forskare. Skepsis för att indianerna ofta saknar det helhetsgrepp, som vi vita tycker måste finnas, för att det skall ge en trovärdig bild av ett händelseförlopp. På senare tid har emellertid forskare och historiker börjat ta indianernas berättelser på allvar.

Min teori om stridens händelseförlopp bygger på uppgifter som är hämtade från en mängd olika böcker, skrivna av författare som anser att indianernas berättelser är trovärdiga. Några av dessa böcker finns upptagna i källförteckningen som avslutar artikeln.

Little Bighorn
startsidan